Gizlilik Politikası

Veri Sorumlusu: Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden [SS-Vize] (“Şirket”) tarafından bu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşlenen Taraflar: Yurt dışı seyahatlerinde vize başvurusunda bulunacak adaylar
İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik (isim – soyisim),  iletişim (telefon numarası ve e-posta adresi) verisi, seyahat yapacak kişinin sponsor bilgisi ( İletişim, meslek, şehir) 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili işlerin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 • Kullanıcıya Şirketin ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,  
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Kullanıcı memnuniyeti, anket ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Açık rıza verilmiş olması halinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi, profilleme ve segmentasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası. 
 • Açık rıza verilmiş olması halinde reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi. 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı: Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi için tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rıza verilmiş olması halinde kişisel veriler, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi, profilleme ve segmentasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları ile iş ortakları ve tedarikçilerle ve reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla ilgili tedarikçilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, SS Danışmanlık firmasının sair ürün ve hizmetlerinin sunulması kapsamında elektronik ortamda internet sitemiz, kariyer robotu, sosyal medya hesaplarımız, telefon görüşmeleri ve e-posta vasıtasıyla toplanmakta ve Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir. 

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Kullanıcı memnuniyeti, anket ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ziyaretçi adayının Şirketin ürün ve hizmetlerden faydalandırılması,

Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,  

Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi, profilleme ve segmentasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve Şirketimizin tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Veri Sahibinin Hakları: Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Whatsapp Business
Destek Merkezi

Size Özel Çözümlerimiz Hakkında Konuşalım!